فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات دفاع مقدس (JHDS) - مقالات آماده انتشار