دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1397، صفحه 1-186 
1. مبانی و قالب‌های شعر دفاع مقدس

صفحه 9-30

توران محمدی؛ مسعود باوان پوری؛ الهام ابراهیمی