فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس (JHDS) - پرسش‌های متداول