فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس (JHDS) - واژه نامه اختصاصی