فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات دفاع مقدس (JHDS) - واژه نامه اختصاصی